REGULAMENT OFICIAL  AL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

FERMIERII CÂȘTIGĂ CU NATUREVO”

 

Program de fidelizare cu premii “FERMIERII CÂȘTIGĂ CU NATUREVO”. Perioada: 15.02.2023– 31.10.2023.

Prezentul Regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial sau Regulamentul”) are scopul de a informa Participantii cu privire la termenii si conditiile de desfasurare ale programului de fidelizare initiat de Organizator. Participantii sunt persoanele juridice (Societati Agricole, Intreprinderi Individuale, Intreprinderi Familiale, Societati cu raspundere limitata, Societati pe actiuni si altele asimilate) care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute in Regulamentul Oficial.

 

SECTIUNEA 1 - ORGANIZATOR

1.1 Organizatorul programului de fidelizare cu premii “FERMIERII CÂȘTIGĂ CU NATUREVO” (denumita în cele ce urmeaza „Program de fidelizare”) este NATUREVO Srl cu sediul social în Bucuresti str. Gara Dealul Spirii nr. 2 etaj 1,2,3 Sector 5 cp 050 689, inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/6565/1999, cod unic de identificare RO11307540, tel. +40214113656, +40743111180, fax +40214113409, e-mail: office@naturevo.ro si juridic@naturevo.ro, având cont bancar identificat cu IBAN RO68 BTRL 0650 1202 9518 70XX deschis la Banca Transilvania- Sucursala Marriott, reprezentata prin Administrator Miculescu Cristina Corina, inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 38892, si  de Mihaela MIHĂILĂ-RADU, in calitate de Director de Marketing (denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul/NATUREVO”).  

organizează Programul de fidelizareFERMIERII CÂȘTIGĂ CU NATUREVO, în scopul fidelizării fermierilor care utilizează produsele comercializate de către aceasta şi a atingerii obiectivelor de business.

1.2. Prin participarea la Programul de fidelizare FERMIERII CÂȘTIGĂ CU NATUREVO , participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament şi legislaţiei aplicabile.Prin simpla participare la program de fidelizare, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial, potrivit celor mentionate in cuprinsul sau.

1.3 Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.naturevo.ro .

 

  1. DEFINIŢII

Termenii de mai jos, regăsiţi în prezentul regulament, vor avea următoarea semnificaţie :

Programul” - concept de fidelizare “FERMIERII CÂȘTIGĂ CU NATUREVO” organizat în baza prezentului Regulament;

Regulament” – totalitatea procedurilor ce reglementează desfăşurarea programului de fidelizare, impreuna cu toate actele adiţionale încheiate la acesta;

Utilizator Final” – orice persoană juridică care dovedeşte că a cumpărat Produse Participante în scopul utilizării acestora pentru fertilizarea culturilor aflate pe teritoriul României, pe care le exploatează legal, indiferent de titlul sub care se desfăşoară exploatarea (proprietate, arendă etc.).

Premii” – produsele identificate in prezentul Regulament;

Produs Participant” – produsele comercializate de către Organizator, asa cum sunt nominalizate in cuprinsul prezentului Regulament;

Frauda” – orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conţinutul platformei (website-ului) sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează siteul pe care se desfăşoară Programul Organizatorului;

Durata Programului” – incepand cu data de 15.02.2023  si pana la data de 31.10.2023;

Perioada de inscriere in concurs” – incepand cu data de 15.02.2023  si pana la data de 31.10.2023;

Program de fidelizare” –program in cadrul caruia se extrag biletele/voucherele primite de catre Utilizatorii Finali in urma achizitiilor efectuate.

 

 

SECTIUNEA 2- LOCUL DE DESFASURARE AL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

2.1 Campania este organizata si se va desfasura pe tot teritoriul României, acolo unde iși desfașoară activitatea Organizatorul/pe website-ul www.naturevo.ro si pe canale de social-media Facebook/Instagram/LinkedIn/canal TV etc.

 

SECTIUNEA 3 – PERIOADA DE DESFASURARE AL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

3.1 Programul de fidelizare va fi organizat in perioada 15.02.2023 – 31.10.2023. Dupa incetarea programului de fidelizare, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai da dreptul de participare la aceasta.

SECTIUNEA 4 - CONDIŢII DE PARTICIPARE

4.1 Pentru a putea participa la Programul de fidelizare, Utilizatorul Final trebuie să dovedească îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentul Regulament:

  1. a) Are sediul social și fiscal în România;
  2. b) Este constituita in conformitate cu legile din România;
  3. c) achizitioneaza cel puțin un produs, în cantitatea minima menționată de organizator în cadrul acestei sectiuni;

Fiecare achizitie individuala dintr-un singur produs, dar în cantitatea impusă de organizator, presupune o șansă de câștig.  

4.2. Achizitia produselor participante, in sortimentul si cantitatea stabilita de Organizator, se considera realizata si ofera drept de participare numai in situatia in care produsele au fost achitate pana cel tarziu la data incherii perioadei de desfasurare a programului de fidelizare – 31.10.2023.

Daca o persoană face mai multe achiziții din gama de produse incluse în această campanie, în cantitatea impusă de organizator, șansele de câștig sunt proporționale cu numarul achizițiilor.

      Produsele și cantitățile minime ce trebuie achiziționate de participanți:

      

Nr.Crt.

Denumire produs

Cantitatea minimă achiziționată

1

BASFOLIAR 36 EXTRA

500 L

2

BASFOLIAR TRIPLE FLO

100 L

3

CODICEVO 20:20:20

300 Kg

4

Polyactiv B

100 L

5

Polyactiv Zn

250 L

6

Copfort

60 L

7

Kerafol

100 L

8

ARGINTEVO

12 L

9

EVORIGHT PLUS

100 L

10

PREV-AM

25 L

11

WETCIT

40 L

12

Rootip Basic

50 L

13

Calciprill / Sulfoprill

24 tone

14

NovaTec® Classic

10 tone

15

EASY START®

500 kg

 

De exemplu, cantitatea minimă achiziționată din fiecare produs prezentat reprezintă o intrare in campania Fermierii câștigă cu NATUREVO  (o șansă de câștig).

4.3. In sensul prezentului regulament, reprezinta produse participante, toate produsele mentionate de Organizator in cuprinsul Sectiunii 4 din prezentul regulament, contractate si livrate in campania agricola 2023 si care au termen de plata in perioada de desfasurare a programului de fidelizare: 15.02.2023 – 31.10.2023.

4.4. Achiziţionarea oricaruia dintre Produsele Participante nu obligă Utilizatorul Final să participe la acest Program. Nu pot participa la Program angajaţii Organizatorului precum si rudele de gradul I şi soţul/soţia acestora.

4.5. Voucherul de participare este pe suport de hartie, cu matca si talon, ambele purtand aceeasi serie, talonul desprins de matca va rămâne la partipant iar matca va fi înregistrata și păstrata de Organizator.

Talonul va avea următoarele detalii/informatii înscrise/de completat:

- denumire societate;

- reprezentant legal;

- adresa;

- numar de telefon;

- lista produselor și cantitățile participante achizitionate;

- serie;

-semnătura participant;

- semnătura reprezentant NATUREVO;

- data completării voucherului.

Participanţii vor completa formularul de înscriere (voucherul).

Participanţii trebuie să completeze toate câmpurile marcate ca obligatorii în formularul de înscriere.

4.6. Formularul nesemnat sau conţinând date incorecte/incomplete nu este valid, ceea ce atrage imposibilitatea acordarii premiilor in conformitate cu prezentul Regulament.

Orice modificare a datelor completate în formularul de înscriere vor trebui comunicate Organizatorului.

 

SECTIUNEA 5 – MECANISMUL SI PREMIILE PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

5.1 Cele 23 de premii ale programului sunt:

 

5.2 Toate persoanele care indeplinesc cumulativ conditiile mentionate la sectiunea 4 sunt inscrise in Program de fidelizare pentru castigarea unuia dintre premiile oferite, in baza voucherului primit.

La finalul Programului, Organizatorul va proceda la validarea câştigătorilor, respectiv verificarea îndeplinirii condiţiilor privind înscrierea participanţilor în Program.

Lista caştigătorilor si premiilor acordate vor fi publicate pe pagina web a Organizatorului precum si orice alt canal de comunicare descris la art. 2 din regulament .

Organizatorul va constitui o comisie care va verifica daca toate seriile de voucherele trecute pe Formularele de înscriere, se regăsesc în urna din care se va face extragerea.

5.3 Extragerea castigatorilor programului se va face in perioada 01.11.2023 – 31.11. 2023.

Organizatorul va organiza extragerea in cadrul unui evenimentul va fi transmis LIVE pe pagina de Facebook a organizatorului, iar după extragere, filmul va fi urcat pe site-ul Organizatorului precum si orice alt canal de comunicare descris la art. 2 din regulament.  

Organizatorul va avea dreptul să utilizeze imaginea câştigătorilor în vederea promovării în presă/radio/TV/mediul on-line a prezentului Program de fidelizare, participanţii dându-şi în mod expres consimţământul cu privire la acest aspect prin simpla înscriere în Program.

5.4 Castigatorii vor fi contactati printr-un apel telefonic si mai apoi printr-un mesaj privat, in perioada 15.11.2023 – 15.12.2023, de maximum 2 ori. În cazul în care câștigătorii nu pot fi contactați în perioada menționată, organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai oferi premiul.

Premiile vor fi ridicate de catre castigatori de la adresa din Bucuresti str. Gara Dealul Spirii nr. 2 etaj 1 Sector 5 cp 050 689.

Orice dispute privind calitatea sau îndreptăţirea celui care a formulat cererea şi/sau a ridicat Premiul în numele oricărui Utilizator Final participant, de a îndeplini aceste operaţiuni nu îi sunt opozabile Organizatorului, care nu va fi ţinut responsabil, chiar în situaţia în care, ulterior înmânării Premiului, se constată că cel care l-a solicitat sau l-a ridicat nu avea dreptul să o facă în numele câştigătorului. Recuperarea Premiului de la cel care l-a preluat fără drept este în întregime la latitudinea Utilizatorului Final îndreptăţit, fără vreo obligaţie în sarcina Organizatorului.

 

 

 

Organizatorul va avea dreptul să refuze solicitarea de acordare a oricărui Premiu, dacă va constata încălcarea de către solicitant a oricărei prevederi din prezentul Regulament, inclusiv dar fara a se limita la situaţia în care acesta refuză să prezinte informaţiile solicitate.

5.5 Premiile oferite in Programul de fidelizare nu pot fi inlocuite cu alte bunuri ori servicii.  

5.6 Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti, inclusiv de Participantii declarati castigatori, nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului.

5.7 In situatia descoperirii de catre Organizator a unei / unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza:

  1. a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor;
  2. b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului,

Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului.

 

SECTIUNEA 6 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

6.1 Orice obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor, in conformitate cu dispozitiile Legii Nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

6.2. Prin simpla participare la programul de fidelizare, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

 

SECTIUNEA 7 - LITIGII

  1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Program de fidelizare se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti.

 

SECTIUNEA 8 - SUSPENDAREA/INCETAREA PROGRAMULUI 

8.1. Programul de fidelizare va putea fi suspendat ori poate inceta inainte de data stabilita in art. 3.1 din prezentul Regulament Oficial în caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Programul de fidelizare.

8.2. De asemenea, programul poate inceta si in cazul in care Organizatorul epuizeaza stocurile de produse participante, intreg programul de fidelizare desfasurandu-se in limita stocurilor disponible.

In oricare dintre cazurile mai sus descrise, Organizatorul va anunta participantii cu 1 (una) zi inainte de suspendare/incetarea efectiva, prin comunicare pe site www.naturevo.ro la rubrica prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 9 - PREVEDERI FINALE

9.1 În momentul semnării formularului de participare, Utilizatorul Final participant declară că a luat la cunoştinţă de prezentul Regulament, că îl acceptă în întregime şi că se obligă să îl respecte. Prin participarea la Campanie, participanţii si eventualii câştigatori sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor.

9.2. Organizatorul:

9.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa noi acţiuni speciale pe durata Campaniei, inclusiv prin suplimentarea Produselor ce pot fi achiziţionate în cadrul prezentei Campanii şi a premiilor acordate, despre care îi va informa pe Participanţi cu cel puţin 7(sapte) zile înainte de data intrării în vigoare a modificării.

 

Înştiinţarea va fi publicată pe pagina de internet şi anunţată participanţilor prin Mesaj text şi/sau e-mail. Organizatorul Programului îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentul regulament prin întocmirea unui act adiţional, urmând ca modificările să intre în vigoare la data publicarii pe site-ul Organizatorului.

 9.6. Regulamentul de participare (inclusiv anexele acestuia), precum şi orice informaţii despre Campanie sunt disponibile gratuit oricărui solicitant pe pagina de internet www.naturevo.ro si la sediul Organizatorului indicat în preambulul prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 10 - CONFIDENTIALITATEA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 În scopul organizarii acestei campanii, respectiv executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor pe care le are Organizatorul, indeplinirii obligatiilor legale care ii revin si a intereselor sale legitime (extragerea si validarea castigatorilor, atribuirea premiilor, indeplinirea obligatiilor legale care revin organizatorilor de campanii promotionale, realizarea de rapoarte statistice, pastrarea evidentelor privind Participantii si corectitudinea tragerii la sorti), NATUREVO Srl prelucrează datele cu caracter personal ale Participantilor (denumiți în cele ce urmează „Persoane vizate”), acționând în calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fara a se limita la Regulamentul (UE) 679/2016.

10.2 Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate la pct. 10.1 sunt:

- numele reprezentantului persoanei juridice participante, numele, prenumele si CNP-ul, e-mail corespondenta, numar de telefon mobil. Numele si prenumele reprezentantului va fi colectat in scopul participarii la Programul de fidelizare, datele fiind colectate in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii.

Furnizarea datelor de catre Participanti nu este obligatorie. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Program de fidelizare sau al castigarii premiilor.

10.3 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau persoanelor imputernicite de Organizator implicate in organizarea prezentui program.

10.4. Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii campaniei, precum si ulterior, in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Organizatorului, inclusiv obligatiilor in materie fiscala si in materia arhivarii.

10.5 Persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi:

- dreptul la informare, dreptul de acces,

- dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”),

- dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de opozitie,

- dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate,

- dreptul la portabilitatea datelor,

- dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul NATUREVO Srl  de la adesa din Bucuresti str. Gara Dealul Spirii nr. 2 etaj 1,2,3 Sector 5 cp 050 689, sau prin e-mail: office@naturevo.ro si juridic@naturevo.ro .

10.6 La nivelul Naturevo s-a numit un Ofiter pentru Protecția Datelor (”OPD”), care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la urmatoarele date de contact: Bucuresti str. Gara Dealul Spirii nr. 2 etaj 1,2,3 Sector 5 cp 050 689 sau prin E-mail: juridic@naturevo.ro in atentia Doru NICOLA.

10.7 Prin participarea la Program de fidelizare, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal din patea NATUREVO, astfel cum sunt prevazute in prezentul document.